SOBRE LES MODALITATS DE BATXILLERAT AL BERNAT METGE

marca institut5x5
El nostre centre té tres línies d’ESO i dues de batxillerat. Els estudis de batxillerat, que s’estenen dos cursos, poden conduir tant a a la universitat com als cicles de grau superior.
 
Les matèries de batxillerat s’agrupen en dues categories: matèries comunes i de modalitat. Les comunes es cursen en tots els itineraris. A primer de batxillerat són: català, castellà, anglès, filosofia i educació física. A segon es mantenen les quatre primeres i s’hi afegeix història d’Espanya.
 
Al nostre institut oferim tres modalitats de batxillerat: cientificotecnològica, social i humanitats. Cadascuna té aparellades diverses matèries que li són pròpies:
 
CIENTIFICOTECNOLÒGICA: tant a primer com a segon de batxillerat s’hi cursen matemàtiques. A partir d’aquí, aquesta modalitat es divideix en dues opcions: científica, amb química, biologia, i física / ciències de la terra i del medi ambient; i tecnològica, amb física, dibuix tècnic, i tecnologia industrial / química.
 
SOCIAL: a primer s’hi estudien matemàtiques aplicades a les ciències socials, economia i organització d’empresa, i història del món contemporani. A més cal escollir dues optatives de dues hores setmanals, entre psicologia, sociologia, religió, literatura universal o orientació laboral (no totes les combinacions són possibles). Alternativament es pot escollir només francès, que ocupa quatre hores setmanals. A segon segueixen les dues primeres matèries de modalitat i s’hi afegeixen geografia i història de l’art.
 
HUMANITATS: a primer té llatí, grec, literatura catalana, i les mateixes optatives que a la modalitat social. A segon segueixen les dues primeres matèries juntament amb literatura castellana i història de l’art.
 
Trobareu aquesta informació recollida visualment en les taules del següent document: Batxillerat LOMCE 2020-21

Tornar enrere