Oficines

central-secretaria

Horari d’atenció al públic

Matins: de dilluns a divendres de 9h. a 14h.
Tardes: dilluns, dimarts i dimecres de 15h. a 18 h.

 


Tauler d’anuncis

NOVETATS!!

MATRÍCULA CURS 2020-2021
El centre romandrà tancat a partir del 17 de juliol fins l’1 de setembre. Per a qualsevol tema relacionat amb la matrícula els continuarem atenent en el correu matricula@institutbernatmetge.cat.

 

El procés de matrícula es podrà fer a través del correu electrònic fins el 27 de juliol o presencialment a partir del dia 1 de setembre.
 
 
BEQUES CURS 2020-2021

Obert el termini per sol.licitar beques i ajuts per al curs 2020-2021. Més Informació a:

http://www.becaseducacion.gob.es/portada.html

 


Proves anuals per obtenir el títol d’ESO

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per als alumnes que no l’hagin obtingut en finalitzar l’etapa.

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2020 són:

  1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2018 o 2019.
  2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2020.
  3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.
Sol·licitud per emplenar i presentar a les oficines de l’Institut entre el 3 i el 14 de febrer. Els exàmens es faran durant el mes de març.

 


PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE SOL·LICITUD DE TÍTOLS ESO i BATXILLERAT

En relació amb la sol·licitud de títols acadèmics no universitaris, us comuniquem el següent:

BATXILLERAT

1.- L’alumne/a podrà sol·licitar el seu títol al centre per mitjans telemàtics.

2.- El centre, un cop comprovat que l’alumne/a reuneix els requisits acadèmics necessaris, li facilitarà un resguard de títol per correu electrònic per tal que pugui satisfer l’import de la taxa.

3.- L’alumne/a haurà d’acreditar el pagament de la taxa al centre per tal que des de la secretaria s’iniciï el tràmit administratiu de la seva expedició.

4.- D’acord amb l’article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d’expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya, l’imprès de resguard, degudament signat i segellat per la persona responsable de la Secretaria del centre, té tots els efectes del títol respectiu, mentre aquest no s’expedeixi materialment.

Per tant, aquest últim pas s’haurà de fer presencialment a la secretaria del centre a partir del dia 8 de juny, data establerta per a l’obertura dels centres.

ESO
L’alumne/a pot passar a recollir el resguard directament.


BEQUES BATXILLERAT 2019-2020
Ja ha sortit el llistat provisional de concessió i denegació motivada de beques de Batxillerat, el teniu penjat al vestíbul del centre.
Contra aquesta proposta de concessió/denegació, els interessats poden formular al·legacions fins al 26 de novembre de 2019 davant el Consorci d’Educació de Barcelona (Plaça Urquinaona, 6)

BEQUES NEE 2019-2020

Termini per presentar les sol·licituds: del 28 de juliol al 26 de setembre de 2019. Consulteu el link: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu

 


Ajuts Menjador. Llistat provisional d’admesos i denegats període setembre 19-20

Podeu consultar el llistat que es troba penjat al vestíbul del centre.
Es poden presentar al.legacions contra aquesta proposta fins el dia 27 de novembre a les oficines del centre.

A14_Al_legacions_a_la_llista_adjudicacio_provisional


Impresos

Justificant de retard
Justificant de faltes d’assistència
Autoritzacions