Procediment administratiu de sol·licitud de títols ESO i Batxillerat

marca institut5x5

En relació amb la sol·licitud de títols acadèmics no universitaris, us comuniquem el següent:

BATXILLERAT
1.- L’alumne/a podrà sol·licitar el seu títol al centre per mitjans telemàtics.

2.- El centre, un cop comprovat que l’alumne/a reuneix els requisits acadèmics necessaris, li facilitarà un resguard de títol per correu electrònic per tal que pugui satisfer l’import de la taxa.

3.- L’alumne/a haurà d’acreditar el pagament de la taxa al centre per tal que des de la secretaria s’iniciï el tràmit administratiu de la seva expedició.

4.- D’acord amb l’article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de maig, per la qual es desenvolupa el procediment d’expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya, l’imprès de resguard, degudament signat i segellat per la persona responsable de la Secretaria del centre, té tots els efectes del títol respectiu, mentre aquest no s’expedeixi materialment.

Per tant, aquest últim pas s’haurà de fer presencialment a la secretaria del centre a partir del dia 8 de juny, data establerta per a l’obertura dels centres.

ESO
L’alumne/a pot passar a recollir el resguard directament.

Tornar enrere