Preinscripció batxillerat Curs 2020/2021

marca institut5x5

S_BATX_preins_2021

 

Del 27 de maig al 3 de juny

Atenció! Els alumnes del centre tenen la plaça assegurada i no han de fer preinscripció.

 

PROCEDIMENT TELEMÀTIC DE PREINSCRIPCIÓ

Termini: A partir del dimecres 27 de maig i fins dimecres 3 de juny es podran omplir sol·licituds telemàtiques des de l’ordinador, la tauleta o el telèfon mòbil. Trobareu el formulari de sol·licitud i més informació a http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat

Dades obligatòries:

o  Nom complet i document d’identitat d’almenys un/a tutor/a legal si l’alumne/a és menor d’edat

o  Adreça electrònica.

o  IDALU o Identificador de l’alumne (si no el coneixeu, reviseu l’ajuda disponible a aquesta pàgina del CEB per a obtenir-lo telemàticament o bé demaneu-lo, si és possible, a l’escola).

Instruccions per al formulari en suport informàtic:

  1. Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons SEGÜENT i ANTERIOR de l’aplicació i no pas els del navegador.
  2. La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció ENVIAMENT des de l’última pantalla i s’obtingui el resguard de la sol·licitud.
  3. El resguard s’ha d’enviar, juntament amb la documentació acreditativa escanejada o fotografiada, per correu electrònic a l’adreça electrònica oficial del centre demanat en primera opció (en el cas de l’institut Bernat Metge: a8013184@xtec.cat).
  4. Podrà enviar-se documentació pendent per correu electrònic fins el dia 4 de juny, però la preinscripció només es pot presentar fins el dia 3. Després d’aquesta data el formulari quedarà inactiu.

Documentació acreditativa a aportar: juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:

o  El DNI de l’alumne o alumna i del pare/mare/tutor (si és menor d’edat)

o   Qualificació Mitjana: En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2018 o que estan cursant quart d’ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional. Si no s’ha pogut obtenir, cal enviar per correu electrònic el certificat de la qualificació, escanejat o fotografiat per les dues cares, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

o   Llibre de familia

Oficines de suport a la preinscripció: s’han habilitat vuit punts d’atenció ciutadana adreçats prioritàriament a les famílies que no disposin de mitjans telemàtics, de connexió a Internet o tinguin altres impediments. Un equip de professionals ajudarà a les famílies a completar el procediment telemàtic de la preinscripció.

 

Més informacióhttps://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/postobligatoris/batxillerat#/1

Tornar enrere