Preàmbul

L’Institut Bernat Metge està situat al c/ Menorca, 55 en el Districte de Sant Martí de Provençals de Barcelona. L’actual edifici va ser inaugurat l’any 1977, malgrat que funcionava des del 1972 en una altra ubicació.. Pel que fa les instal·lacions, disposa de 21 aules de classe i desdoblaments,  3 aules d’informàtica, una aula d’autoaprenentatge d’idiomes, una de llengües (català-castellà), una de tecnologia, una de música, dues de visual i plàstica, tres laboratoris (Biologia, Química i Física-Geologia), una sala de visites, un menjador per a l’alumnat, vuit despatxos per als Departaments didàctics, sala de l’AMPA, sala d’actes, sala de professorat, pati i pista poliesportiva, gimnàs amb vestuaris, biblioteca, oficines i tres despatxos per a la direcció.

Per tal d’adaptar la seva tasca als objectius plantejats pel Departament d’Ensenyament el nostre centre ha desenvolupat  una organització dels grups i nivells d’ESO i Batxillerat, dels diferents ensenyaments i un seguit de projectes que tenen com a finalitat millorar la tasca educativa  i formar el nostre alumnat perquè pugui accedir amb les millors condicions als estudis posteriors o al món del treball. Pretenem dissenyar una alternativa formativa que faci compatibles els aspectes del procés d’ensenyament i aprenentatge més acadèmics amb els aspectes més professionalitzadors; facilitar l’accés de l’alumnat amb dificultats d’adaptació a l’oferta educativa de l’institut a les competències bàsiques que poden afavorir el seu procés d’integració sociolaboral; finalment, motivar actituds positives de l’alumnat envers les seves capacitats i les seves possibilitats d’aprendre.

Especialment al llarg dels últims anys, l’Institut Bernat Metge ha anat rebent cada vegada més alumnat nouvingut procedent de diferents països, especialment d’Amèrica Llatina, Pakistan i Xina. Considerem que una de les tasques prioritàries del Centre és la integració i el correcte tractament d’aquests nois i noies que sovint arriben amb greus mancances. La disponibilitat d’un aula d’acollida en el propi institut ha afavorit aquest procés de manera natural

No volem que el tractament de la diversitat  vagi tan sols dirigit a l’alumnat amb més problemes d’aprenentatge, sinó que també l’alumnat que vulgui cursar el batxillerat amb intencions de continuar la seva formació trobi el clima adequat i la millor preparació possible. Creiem que tenim un professorat ben format per aquesta tasca i ens avalen els bons resultats que sempre han obtingut els nostres estudiants als exàmens de selectivitat.

Creiem que un dels trets d’identitat més importants de l’I. Bernat Metge és la voluntat d’educar el nostre alumnat per a la igualtat, sense discriminació per raó de sexe, amb una metodologia que eviti l’atribució de papers tradicionals a l’home i la dona i el llenguatge sexista.  Volem  fomentar el respecte a la diversitat de creences i als comportaments i idees no autoritàries ni violentes.  Pensem que la millor manera de transmetre valors democràtics és demostrar aquest tarannà en el nostre treball diari, per això intentarem potenciar un funcionament participatiu on cada membre de la comunitat educativa s’ha de sentir, en el seu àmbit d’actuació, responsable i integrat en el  procés de presa de decisions.


CONCRECIÓ DE LES PREVISIONS DEL PROJECTE EDUCATIU

 

 1. Per orientar l’organització pedagògica

 Considerem que el nostre institut té uns principis, objectius i estratègies organitzatives ben  i amb un bon funcionament. La finalitat del projecte és, doncs, la de posar en un document tot això que ja està en marxa i sintetitzar una proposta integral per dirigir de forma coherent els processos educatius al nostre centre. Definim els Trets d’identitat, formulem els Objectius i presentem l’Estructura organitzativa.

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) compromet tots els membres de la comunitat educativa i és el resultat d’un consens després de l’anàlisi de dades, de necessitats i d’expectatives concretes. És una bona oportunitat per parlar, revisar i posar en comú els plantejaments educatius i d’organització que, d’una manera tàcita o explícita, estem fent servir des de fa temps.

 

2. Per orientar el rendiment de comptes al Consell Escolar de la gestió del PEC i els acords de  coresponsabilitat

Els objectius proposats al PEC seran objecte de seguiment i control al consell escolar, on, a través de les seves reunions periòdiques, es valorarà la seva aplicació i es prendran decisions per corregir o ampliar les mesures preses.

Així mateix, el Consell Escolar vigilarà el desenvolupament d’altres plans relacionats amb el projecte, tal com el PAC (Projecte d’Autonomia de Centre), Pla de millora, Èxit o activitats extraescolars.

 

 3. Aprovació, revisió i actualització del PEC

El PEC ha estat revisat i aprovat el 9 d’abril de 2013 pel nou Consell Escolar constituït després de les últimes eleccions a consells escolars a principis de 2013.

Les revisions posteriors i actualitzacions es faran cada dos anys, tal com estableix el propi Projecte Educatiu de Centre.