Òrgans unipersonals

Òrgans unipersonals de coordinació

Són òrgans de coordinació els o les Cap de Departament, el Coordinador d’Activitats i Serveis Escolars, el Coordinador d’Educació Secundària Obligatòria, els Ccoordinadors de Cicle, el Coordinador de Batxillerat, el Coordinador Informàtic i el Coordinador Lingüístic.

 

Cap de departament

Correspon al Cap de Departament la coordinació general de les activitats del departament i la seva programació i avaluació. En particular són funcions del Cap de Departament:

a) Convocar i presidir les reunions del departament i fer la programació didàctica anual.

b) Coordinar el procés de concreció del currículum de les àrees i matèries corresponents.

c) Vetllar per la coherència del currículum de les àrees i matèries al llarg dels cicles i etapes.

d) Vetllar per l’establiment de la metodologia i didàctica educatives aplicables en la pràctica docent.

e) Coordinar la fixació de criteris i continguts de l’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat en les àrees i matèries corresponents i vetllar per la seva coherència.

f) Propiciar la innovació i recerca educatives i la formació permanent al si del Departament.

g) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions pròpies de les especialitats del Departament i assessorar sobre l’adquisició didàctica corresponent.

h) Aquelles altres que li puguin ésser encomanades pel director del centre o atribuïdes pel Departament d’Ensenyament.

El cap del departament convoca a les reunions de departament el professorat que imparteix les àrees o matèries corresponents.

Al capdavant de cada Seminari hi ha un Cap de Seminari, les competències del qual són les que li delega el Cap del Departament.

 

El Coordinador d’Activitats i Serveis Escolars

Correspon al Coordinador d’Activitats i Serveis Escolars la coordinació general de les activitats escolars complementàries i de les activitats extrascolars del centre.

En particular són funcions del coordinador d’activitats i serveis:

a) Dirigir el funcionament de la biblioteca del centre.

b) Elaborar la programació anual i coordinar les activitats extrascolars del dimecres a la tarda

c) Coordinar l’organització dels viatges d’estudi, els intercanvis escolars i qualsevol altre tipus de viatge que es realitzi amb l’alumnat.

d) Elaborar una memòria a final de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades que s’inclourà a la memòria anual d’activitats del centre.

 

Els Coordinadors d’Educació Secundària Obligatòria de 1r i 2n cicle i del Batxillerat

Aquests corrdinadors vetllen per la continuïtat, coherència i correlació de les accions educatives al llarg de l’educació secundària obligatòria o del batxillerat, segons s’escaigui, sota la dependència de la Coordinadora Pedagògica.

 

El coordinador d’Informàtica

Són funcions de la coordinació d’informàtica:

a) Proposar a l’equip directiu del centre els criteris per a la utilització i l’optimització dels recursos informàtics i per a l’adquisició de nous recursos.

b) Assessorar l’equip directiu i el professorat i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica del Departament d’Ensenyament.

c) Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre.

d) Assessorar el professorat en la utilització educativa de programes i equipaments informàtics en les diverses àrees del currículum i orientar-lo sobre la seva formació permanent en aquest tema.

 

El coordinador Lingüístic (LIC )

Són funcions del coordinador lingüístic:

a) Assessorar l’equip directiu en l’elaboració del Projecte Lingüístic.

b) Assessorar el claustre en el tractament de les llengües en l’elaboració del projecte curricular del centre, d’acord amb els criteris establerts en el projecte lingüístic.

c) Assessorar l’equip directiu en la programació de les activitats relacionades amb la concreció del Projecte Lingüístic, inclòs en la programació general del centre i col·laborar en la seva realització.

d) Organitzar els seminaris i cursos necessaris per a la normalització lingüística en funció de les peticions i necessitats del professorat del centre.

e) Aquelles altres que el director del centre li encomani en relació amb el Projecte Lngüístic o que li pugui atribuir el Departament d’Ensenyament.

f) Assessorament i coordinació de l’Aula d’acollida

 

El coordinador de Prevenció de riscos Laborals

Són funcions del coordinador de riscos laborals:

a) Promoure i coordinar segons les directrius i objectius de la direcció del Centre i la guia de la secció de prevenció de riscos laborals de la delegació territorial corresponent, les actuacions en matèria de salut i seguretat del seu centre. Així mateix, promoure l’ús correcte dels equips de treball i protecció, i fomentar l’interès i la cooperació de les treballadores i treballadors en l’acció preventiva.

b) Promoure, molt especialment, les actuacions preventives bàsiques, com l’ordre, la netedat, la senyalització i del manteniment en general, i efectuar-ne el seguiment i control.

c) Col·laborar en l’avaluació i el control dels riscos generals i específics del centre, atenció a queixes, suggeriments i registre de dades.

d) Col·laborar en les implantacions del Pla d’emergència i en les actuacions que se’n derivin.

e) Col·laborar en les revisions periòdiques dels llocs de treball.

f) Coordinar la formació de les treballadores i treballadors del centre dins d’aquest camp

g) Col·laborar amb el Claustre per al desenvolupament, dins del currículum de l’alumnat, dels continguts de prevenció de riscos i d’estils de vida saludables.

 

Nomenament i cessament dels òrgans unipersonals de coordinació

1. En funció de les necessitats del centre, d’acord amb els criteris del seu Projecte Educatiu concretats en el projecte de direcció que en cada moment sigui vigent, i també quan així ho prescriguin les normes amb rang de llei, els centres es doten d’òrgans unipersonals de coordinació, amb les limitacions a què fa referència l’article 43.

2. Els òrgans unipersonals de coordinació reben de la direcció els encàrrecs de funcions de coordinació o especialitzades previstes a les lleis o adients a les necessitats del centre derivades de l’aplicació del projecte educatiu, entre les quals hi ha la coordinació d’equips docents i de departaments. De l’exercici de les seves funcions responen davant de l’equip directiu.

3. El nomenament dels òrgans unipersonals de coordinació s’ha d’estendre, com a mínim, al curs escolar sencer i, com a màxim, al període de mandat del director o directora. En els centres que imparteixen educació secundària hi ha d’haver, com a mínim, dues persones caps de departament, el nomenament de les quals ha de recaure preferentment en personal funcionari docent dels cossos de catedràtics.

4. La direcció del centre pot revocar el nomenament d’un òrgan unipersonal de coordinació abans que no finalitzi el termini pel qual va nomenar-se, tant a licitud de la persona interessada com per decisió pròpia expressament motivada i amb audiència de la persona interessada.

5. El Director nomena els òrgans unipersonals de coordinació havent escoltat el claustre en relació amb els criteris d’aplicació, i informa al Consell Escolar i al Claustre dels nomenaments i cessaments corresponents.(Decret d’Autonomia 2010)