Normativa i Documents

normativa-704x150 copia

Documents d’organització i gestió del centre. Curs 2016-17
Competències bàsiques
DESPLEGAMENT del currículum a l’ESO
DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’ESO
DECRET 51/2012, de 22 de maig, de modificació del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel quals’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’ESO
Currículum de l’ESO


Memòria Anual 2017-18
Programació General Anual 2017-18
PEC Projecte Educatiu de Centre
Projecte Lingüístic de Centre 2018-19
Carta de compromís educatiu 2017