Direcció

1.- Òrgans unipersonals de direcció (Decret d’autonomia de centres,2010)

Són òrgans unipersonals de govern el/la Director/-a, el/la Cap d’Estudis, el/la Coordinador/-a Pedagògic/-a i el Secretari/-a que constitueixen l’equip directiu.

L’equip directiu assessora el director en matèries de la seva competència, elabora la programació general, el projecte educatiu, el reglament de règim interior i la memòria anual de l’institut.

Així mateix, l’equip directiu afavoreix la participació de la comunitat educativa i estableix els criteris per a l’avaluació interna del centre i coordina les actuacions unipersonals de coordinació.

Competències del/de la Director/-a

1. El director dels centres públics representa en el centre l’administració  que n’és titular i li corresponen les funcions que li atribueixen la Llei d’educació i la resta de l’ordenament jurídic.

2. El projecte de direcció ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu

per al període del mandat i precisa els indicadors que han de servir de referència per a la seva avaluació d’acord amb els indicadors de progrés establerts en el projecte educatiu. Així mateix, quan escaigui, el projecte de direcció conté les propostes i elements necessaris per a la revisió del projecte educatiu. En qualsevol cas, la modificació del projecte educatiu ha de seguir el procediment establert per a la seva aprovació. El projecte de direcció vigent orienta i vincula l’acció del conjunt d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats del centre en el període de mandat de la direcció corresponent.

3. En aplicació del que s’hagi previst en el projecte de direcció, i en exercici de les seves funcions, correspon al director:

a) Formular, quan escaigui, la proposta inicial de projecte educatiu i les modificacions i adaptacions corresponents, posar el projecte educatiu a disposició de l’Administració educativa i impulsar, d’acord amb els indicadors de progrés, l’avaluació del projecte educatiu i, eventualment, la dels acords de coresponsabilitat.

b) Assegurar l’aplicació de la carta de compromís educatiu, del projecte lingüístic i dels plantejaments tutorials, coeducatius i d’inclusió.

c) Impulsar l’elaboració i l’aprovació de les normes d’organització i funcionament del centre i dirigir-ne l’aplicació, establir els elements organitzatius del centre determinats pel projecte educatiu i impulsar i adoptar mesures per millorar l’estructura organitzativa del centre.

d) Proposar, d’acord amb el projecte educatiu i les assignacions pressupostàries, la relació de llocs de treball del centre i les modificacions successives, així com la definició de requisits o perfils propis d’alguns llocs de treball.

e) Orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre, dirigir l’aplicació de la programació general anual i vetllar perquè s’aprovin un desplegament i una concreció del currículum coherents amb el projecte educatiu i garantir-ne el compliment.

f) Gestionar el centre, d’acord amb l’article 99.1 de la Llei d’educació.

Competències del/de la Cap d’Estudis

1. El cap d’estudis és nomenat per la direcció del centre, per un període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim, per un curs sencer.

2. Correspon al cap d’estudis exercir les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en els àmbits curricular, d’organització, coordinació i seguiment de la impartició dels ensenyaments i altres activitats del centre i d’atenció a l’alumnat, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre.

3. Per raó de la diversitat dels ensenyaments o dels torns horaris, la direcció del centre pot encarregar funcions de les esmentades a l’apartat anterior a un òrgan unipersonal de direcció addicional que, en aquest cas, es podrà denominar cap d’estudis dels ensenyaments o torns que correspongui.

4. Llevat que les normes d’organització i funcionament del centre ho prevegin altrament, el o la cap d’estudis substitueix el director o directora en cas d’absència, malaltia o vacant. Correspon al cap d’estudis la planificació, el seguiment i l’avaluació interna de les activitats del centre i la seva organització i coordinació.

Competències del/de la Secretari/a

1. El secretari és nomenat per la direcció del centre, per un període no superior al del mandat de la direcció, entre el professorat que és destinat al centre, com a mínim per un curs sencer.

2. Correspon al secretari l’exercici de les funcions que li delegui la direcció d’entre les previstes a l’article 147.4 de la Llei d’educació i totes les altres que li encarregui la direcció, preferentment en l’àmbit de la gestió econòmica, documental, dels recursos materials i de la conservació i manteniment de les instal·lacions, d’acord amb el que prevegi el projecte de direcció i s’incorpori a les normes d’organització i funcionament del centre.

3. Correspon també al secretari del centre l’exercici de les funcions pròpies de la secretaria del claustre i del consell escolar del centre, i d’aquells altres òrgans col·legiats en què les normes d’organització i funcionament del centre així ho estableixin.

Competències del/de la Coordinador/-a Pedagògic/-a

Correspon al coordinador pedagògic el seguiment i l’avaluació de les accions educatives que es desenvolupen a l’institut.