Alumnat

Drets de l’alumnat

El Decret 279/2006, de 4 de juliol sobre drets i deures de l’alumnat, regula la convivència en els centres educatius de nivell no universitari de Catalunya. S’han introduït modificacions del decret d’autonomia de centres educatius, decret 102 de 2010.

 

Dels drets de l’alumnat

1. L’alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat.

2. L’alumnat té dret a una valoració acurada del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa serà informat dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyament.

3. L’alumnat o, en el cas que siguin menors d’edat, els seus pares o tutors tenen dret a sol·licitar aclariments per part del professorat respecte de les qualificacions d’activitats acadèmiques o d’avaluacions parcials o finals de cada curs.

4. L’alumnat o els seus pares o tutors podran reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un cicle o curs d’acord amb el procediment establert. Aquestes reclamacions hauran de fonamentar-se en alguna de les causes següents:

a)   La inadequació del procés d’avaluació o d’algun dels seus elements en relació amb els objectius o continguts de l’àrea o matèria sotmesa a avaluació i amb el nivell previst a la programació per l’òrgan didàctic corresponent.

b)   La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d’avaluació establerts.

5. L’alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de consciència i a la seva intimitat en relació amb aquelles creences o conviccions.

6. L’alumnat té dret al respecte de la seva integritat física i de la seva dignitat personal.

7. L’alumnat té dret a portar a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades.

8.L’alumnat té dret a un ambient convivencial que fomenti el respecte entre els companys i les companyes.

9.  L’alumnat té dret a la reserva d’aquella informació de què disposi el centre docent,  relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats d’informació de l’Administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb l’ordenament jurídic, i sens perjudici de l’obligació de comunicar a l’autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a l’alumne/a o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de protecció del o de la menor.

10. L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que preveu la legislació vigent.

11. Els membres del consell de delegats i delegades podran conèixer i tindran dret a consultar la documentació del centre necessària per a l’exercici de les seves activitats, a criteri de la direcció del centre, sempre que no puguin afectar el dret a la intimitat de les persones, i no podran ser sancionats per l’exercici de les seves funcions.

12. L’alumnat del centre ha de ser informat pels seus representants i pels de les associacions d’alumnes, tant sobre les qüestions pròpies del centre com sobre aquelles que afectin altres centres docents.

13. L’alumnat té dret a reunir-se en el centre.

14. L’alumnat té dret a associar-se. Les associacions que constitueixin podran rebre ajuts d’acord amb la legislació vigent. Així mateix tenen dret a constituir cooperatives d’ensenyament i d’escolars en els termes que preveu la legislació de cooperatives catalanes.

15. L’alumnat té dret de manifestar amb llibertat, individualment i col·lectiva, les seves opinions, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i el respecte que d’acord amb els principis i drets constitucionals mereixen les persones.

16. L’alumnat té dret a una orientació escolar i professional que respecti la seva llibertat de decisió d’acord amb les seves actituds, els seus coneixements i les seves capacitats.

17. L’alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus familiar, econòmic i sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat d’oportunitats real.

18. L’alumnat té dret a protecció social en supòsits d’infortuni familiar, malaltia o accident. En els casos d’accident o de malaltia prolongada, l’alumnat tindrà dret a l’ajut que necessiti, ja sigui mitjançant l’orientació, material didàctic i els ajuts necessaris per tal que l’accident o malaltia no suposin detriment del seu rendiment escolar.

19. Les accions que es produeixin dins l’àmbit de l’institut que suposin una transgressió dels drets de l’alumnat o del seu exercici, podran ser denunciades per aquest o els seus representants legals davant la direcció del centre.

 


Deures de l’alumnat

1. L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat educativa.

2. L’estudi constitueix un deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament de la seva aptitud personal i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana i acadèmica.

3. Aquest deure general es concreta, entre altres, en les obligacions següents:

- Assistir a classe, participar en les activitats acordades en el calendari escolar i respectar els horaris establerts.

- Portar el material (agenda, llibres, llibretes, específic de cada assignatura…) necessari per al treball de classe.

- Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions.

- Respectar l’exercici del dret a l’estudi dels seus companys i de les seves companyes.

4. El respecte a les normes de convivència dins el centre docent com a deure bàsic de l’alumnat s’estén a les obligacions següents:

- Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.

- No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, ètnia, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

- Respectar el caràcter propi del centre, tal com estableix el projecte educatiu.

- Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre.

- Complir el reglament de règim interior del centre.

- Respectar les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats del centre, sens perjudici que puguin impugnar-les quan considerin que lesionen els seus drets.

- Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat educativa, per tal d’afavorir el millor exercici de l’ensenyament, de la tutoria i orientació i de la convivència del centre.

- Propiciar un ambient convivencial i respectar el dret de l’alumnat perquè no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules.

- Vestir de manera adient per a la vida acadèmica. Cal cuidar també la higiene personal.

- Està prohibit a les instal·lacions del centre l’ús de gorres, mocadors al cap i altres signes distintius. La indumentària esportiva només es pot dur a les hores de classe d’Educació Física.

- No utilitzar telèfons mòbils en el recinte de l’institut.


Els delegats de classe

El delegat i el subdelegat de classe

Cada grup d’alumnes del centre tindrà un delegat i un subdelegat per cada curs acadèmic.

L’elecció de delegats es realitzarà en els primers 30 dies lectius del curs, mitjançant sufragi directe i secret entre tots els alumnes de la classe. Tots els alumnes són electors i elegibles. El tutor aixecarà acta de la votació, de la qual lliurarà còpia al Cap d’Estudis o a la Coordinació Pedagògica. Una vegada feta la votació, qui obtingui la majoria del s vots tindrà dret a ser delegat i podrà renunciar a ser-ho si expressa al tutor les seves raons que ho justifiquin, En tal cas es procedirà a una segona votació fins que el càrrec sigui acceptat. El delegat serà substituït en cas d’absència i ajudat en tot cas pel subdelegat, que serà qui hagi quedat en segon lloc en la votació.

El delegat pot en qualsevol moment del mandat, presentar la dimissió irrevocable. En aquest cas, es convocaran noves eleccions fins a la resta de curs.

El delegat pot ser revocat del seu càrrec quan incompleixi greument les seves funcions. La renovació es pot donar en qualsevol moment del curs i sempre en votació secreta per majoria simple de la classe. En aquest cas es procedirà immediatament a nova elecció. La proposta de revocació pot ser feta per un mínim del 25% dels alumnes, pel tutor o per la Junta de delegats.

 

Funcions del delegat

 El delegat tindrà les següents funcions:

- Recollir queixes i propostes dels alumnes i fer de portaveu de la classe per transmetre-les a l’estament adequat (Equip directiu, Consell Escolar, tutor, professors).

- Tenir informat als alumnes de les decisions del Consell de delegats i del Consell Escolar.

- Convocar a través dels representants del Consell Escolar, reunió de la Junta de delegats, quan ho cregui convenient.

- Impulsar i coordinar les diferents activitats (visites, excursions, jornades culturals…..)  perquè funcionin a nivell de la seva classe.

- Ocupar-se del funcionament de la classe, estat del material, confecció de calendaris d’exàmens, etc.

- Dirigir les assemblees de classe per debatre temes i qüestions plantejats pel consell de delegats o pels propis alumnes.

 

El consell de Delegats

El consell de Delegats dels estudiants, o junta de delegats, estarà format pels delegats elegits lliurement pels estudiants de cada classe i pels representants dels estudiants en el Consell Escolar del centre.

El consell de delegats es constituirà abans de transcorreguts 40 dies lectius de l’inici de curs. Es dotarà d’una estructura organitzativa que garanteixi el seu funcionament democràtic i eficaç, i lliurarà còpia escrita de la seva acta de constitució al Cap d’Estudis o a la Coordinació pedagògica. A les reunions del Consell de delegats, que podran ser convocades pels propis delegats o també a instàncies de l’equip directiu, podrà assistir algun representant de l’equip directiu si aquest i la junta així ho acorden.

El consell de Delegats tindrà les següents funcions:

- Donar assessorament i suport als representants dels estudiants del Consell escolar del centre, als quals faran arribar la problemàtica específica de cadascun dels cursos i classes que representen.

- Elaborar informes per al Consell escolar del centre, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment d’aquest òrgan col·legiat.

- Debatre els temes que figurin en l’ordre del dia de les reunions del Consell escolar i donar-li difusió per a ser tractats en els diferents cursos.

- Donar difusió a l’alumnat dels diferents acords del Consell escolar.

- Informar de les activitats a tots el alumnes del centre.

- Participar en l’organització, difusió i planificació de les activitats culturals i lúdico-esportives no reglades del centre: jornades culturals, viatges d’estudis, Sant Jordi…

Els membres del Consell de delegats no podran ser sancionats per l’exercici, en les condicions establertes reglamentàriament, d’aquelles funcions que aquest Reglament de Règim Interior els atribueixen com a pròpies.

Els alumnes dels centre tenen dret a ser informats pels membres del Consell de delegats i pels representants de les associacions d’alumnes, tant sobre les qüestions pròpies del seu centre, com sobre aquelles que afectin altres centres docents