Convivència

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre

El Decret 279/2006 de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat dels centres de nivell no universitari de Catalunya, distingeix entre:

-  Conductes contràries a les normes de convivència del centre,

-  Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre, qualificades com a falta.

Les conductes contràries es corregiran amb la imposició de mesures correctores, sense introducció d’expedient.

Les conductes greument perjudicials, només es podran sancionar amb la prèvia instrucció d’un expedient disciplinari que haurà de garantir, en tot cas, la possibilitat per part del noi o de la noia i de la seva família, si és menor d’edat, de presentar les al·legacions en la seva defensa. 

Qüestions generals

L’alumnat no pot ser privat del seu dret a l’educació i, en el cas de l’educació obligatòria, del seu dret a l’escolaritat. Cap mesura correctora ni sanció podrà atemptar contra la integritat física i/o la dignitat personal de l’alumnat.

Només el Consell escolar del centre podrà imposar les sancions previstes en el Decret per la comissió de faltes, i, sempre amb la prèvia instrucció d’un expedient.

La Comissió de Convivència del Consell escolar vetllarà pel correcte exercici dels drets i deures de l’alumnat i garantirà una aplicació correcta del propi Decret.

Es valoraran les circumstàncies que poden disminuir o intensificar la gravetat de les actuacions de l’alumnat, als efectes de ponderar les mesures correctores i les sancions.

Quan es demostri error en la imposició de mesures correctores o sancions, el centre farà pública la rectificació oportuna.

 


 

Conductes contràries a les normes de convivència del centre

Faltes injustificades de puntualitat o assistència a classe.

1. No portar el material necessari per a la classe.

2. Actes d’incorrecció o desconsideració amb altres membres de la comunitat educativa.

3. Actes injustificats que alterin el desenvolupament normal de les activitats del centre.

3. Actes d’indisciplina, i les injúries o les ofenses contra membres de la comunitat educativa.

4. El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre, del material d’aquest o de la comunitat educativa.

5. Qualsevol altra incorrecció que alteri el normal desenvolupament de l’activitat escolar i que no constitueixi falta.

6. Mentir sobre temes importants relacionats amb la convivència i el respecte a les persones i a les instal·lacions del centre.

6. Barallar-se a l’entorn del centre.

7. No assistir a classe abans d’un examen l’alumnat de Batxillerat

 

 Sancions imposables

1. Amonestació oral

2. Compareixença immediata davant el cap d’estudis o el director.

3. Privació del temps d’esbarjo

4. Realització de tasques educadores en horari no lectiu per un període no superior a una setmana (acabar activitats escolars, treure guixades, etc.)

5. Amonestació escrita per part del professorat, del tutor o la tutora, el Cap d’estudis o el Director.

6. Realització de tasques educadores en horari no lectiu per un període no superior a dues setmanes, i/o reparació econòmica dels danys causats al material del centre o a d’altres membres de la comunitat educativa.

7. Suspensió, per un període màxim d’un mes, del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries.

8. Canvi de grup de l’alumne/a per un període màxim d’una setmana.

9. Suspensió del dret d’assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius, havent de romandre l’alumne/a en el centre efectuant els treballs acadèmics que se li encomanin.

10. Prohibició de fer l’examen a l’alumnat en convocatòria ordinària, si abans no ha assistit   a la/les classe/es anterior/s.

 

Competència per imposar les sancions

L’aplicació de les mesures correctores correspon a:

1. Qualsevol membre del professorat del centre

Al tutor, al cap d’Estudis o al Director o al cap d’Estudis per delegació del director. Abans d’aplicar la mesura correctora cal escoltar l’alumne, el tutor  i la comissió de convivència.

Ha de quedar constància escrita de les mesures, i s’han de comunicar a les famílies de l’alumne/a quan aquest sigui menor, de forma que quedi constància de la comunicació.

Les mesures correctores poden ser objecte de reclamació, per part de l’alumne/a o de les seves famílies, si és menor d’edat, en un termini no superior a dos dies des de la seva imposició, davant del director o davant el Consell escolar si hagués estat el director qui l’ha imposada.

2. Les conductes prescriuen al cap d’un mes des de la seva comissió

3. Les mesures correctores prescriuen al cap d’un mes de la seva imposició

 


 

Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre

Conductes contràries a les normes de convivència en el centre

1. Actes greus d’indisciplina, injúries o ofenses contra membres de la comunitat educativa.

2- Agressió física o amenaces contra membres de la comunitat educativa.

3.  Suplantació de la personalitat en actes de la vida docent i falsificació o sostracció de documents i material acadèmic. Més en concret, la falsificació de firmes.

4. Deteriorament greu, causat intencionadament, de les dependències del centre, material d’aquest o dels objectes o pertinences dels membres de la comunitat educativa.

5. Sostracció o apropiació indeguda de material del centre o de pertinences dels membres de la comunitat educativa.

6. Actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del centre.

7. Actuacions i incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i integritat personal dels membres de la comunitat educativa del centre.

8. Reiterada i sistemàtica comissió de conductes contràries a les normes de convivència del centre.

 

Mesures correctores i sancionadores

1.  Realització de tasques educadores per l’alumne/a, en horari no lectiu, i per un període no superior a un mes, i/o reparació econòmica dels danys causats al material del centre o al d’altres membres de la comunitat educativa.

2. Suspensió del dret a participar en activitats extrascolars o complementàries del centre, per un període no superior al que resti per a la finalització del curs acadèmic.

3. Canvi de grup o classe de l’alumne/a.

4. Suspensió del dret d’assistència al centre o a determinades classes per un període no inferior a sis dies lectius ni superior a quinze dies lectius, sense pèrdua del dret d’avaluació contínua, i sens perjudici de l’obligació de realitzar treballs acadèmics al seu domicili, en el cas de privació del dret d’assistència al centre.

5. Inhabilitació per cursar estudis al centre pel període que resti per a la fi del corresponent curs acadèmic.

6. Inhabilitació definitiva per cursar estudis al centre en el qual s’ha comès la falta.

Quan s’imposin les sancions 5 i 6 a un alumne o a una alumna en edat d’escolaritat obligatòria, l’Administració educativa li proporcionarà una plaça escolar en un altre centre docent.

Quan s’imposin les sancions 4, 5 i 6, el Consell escolar del centre, a petició de l’alumne/a i prèvia constatació d’un canvi positiu en la seva actitud, podrà aixecar la sanció o acordar la seva readmissió.

Qualsevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta penal es comunicarà per la direcció del centre al ministeri fiscal i a la delegació territorial d’Ensenyament de Barcelona ciutat. Això no serà obstacle perquè continuï la tramitació de l’expedient fins a la seva resolució i imposició de la sanció, si escau.

 


 

 Faltes d’assistència a classe i puntualitat

Timbre

El timbre d’inici de classes i de canvi de classe sonarà a les 8, 9, 10, 11, 11’30, 12’30, 13’30, 15, 16, i 17 hores.

- Per tal de facilitar la tasca del professorat de guàrdia els pares o tutors legals han de comunicar, al més aviat possible, la impossibilitat d’assistir a classe, així com la  reincorporació després d’una absència.

- És important que tot el professorat porti un control acurat de les faltes d’assistència de l’alumnat, ja que no està permès que un alumne/a sigui fora del Centre en el seu horari lectiu.

- El professorat de guàrdia de les 8 h., les 9 h., les 11’30 h. (només 3r i 4rt d’ESO) i les 15 h. haurà de recollir la informació de l’alumnat absent i lliurar la llista d’absències tant a consergeria amb la informació de faltes injustificades per tal que facin les trucades telefòniques que calguin a les famílies com al professor encarregat del control numèric d’aquestes faltes.

a) L’assistència a classe és un dret i un deure de l’alumnat i és obligatòria. Les faltes d’assistència perjudiquen l’aprenentatge i incideixen negativament en el rendiment de l’alumnat i del seu grup.

b) El professorat portarà un control en la seva assignatura i donarà puntualment al tutor o a la tutora tota la informació relacionada amb l’assistència o qualsevol altre aspecte d’interès referent a l’alumnat.

c) L’alumnat haurà de presentar la justificació de la falta o les faltes en reincorporar-se a classe mitjançant l’agenda (ESO) o bé l’imprès corresponent signat pel pare, mare o representant legal. Aquest justificant el presentarà al professorat que el signarà i el lliurarà al tutor.

d) El tutor o la tutora farà constar al butlletí de notes el total de faltes justificades i no justificades. En el cas de l’alumnat menor d’edat el centre comunicarà als responsables legals de l’alumne/a les faltes no justificades.

e) L’absentisme escolar es comunicarà a la família i a la Inspecció d’Ensenyament.

f)  El tutor o la tutora es posarà en contacte amb les famílies de l’alumnat que hagi acumulat 10 faltes injustificades. Si, tot i les mesures que hagin pres tutoria, professorat i família, la situació no canvia i les faltes arriben a 30, el tutor o la tutora enviarà un advertiment escrit.

g) L’acumulació de 40 faltes injustificades es considera falta disciplinària i, com a tal, sancionable pel Consell escolar.

h) Quan l’alumnat d’ESO no pugui assistir a classe per qualsevol motiu, la seva família haurà de notificar-ho al centre abans del començament de les classes del matí o de la tarda.

i) El professorat que tingui classe a primera hora del matí o de la tarda anotarà al full de control l’alumnat que falti. Des de consergeria del centre es farà una trucada telefònica a les famílies de l’alumnat que no hagin avisat prèviament.

j) El termini màxim per justificar una falta és de tres dies des de la data de reincorporació a classe. Un cop justificada la falta a tot el professorat, el tutor arxivarà els justificants  i farà el seguiment de l’assistència.

Puntualitat

a) La puntualitat es considera una norma bàsica per al bon funcionament del centre. Per aquesta raó el professorat, l’alumnat i tot el personal del centre seran puntuals.

b) L’alumne que arribi tard es presentarà al professorat de guàrdia, que l’acompanyarà a classe. Si el/la professor/a del grup l’accepta, hi entrarà. En cas contrari, anirà a l’aula d’alumnat. El professorat de guàrdia en prendrà nota i ho comunicarà al Cap d’estudis, qui aplicarà durant l’esbarjo la sanció corresponent.

c) A cada canvi de classe es disposa de cinc minuts per fer possible el desplaçament del professorat i de l’alumnat. Passats aquests minuts l’alumnat ha de ser a l’aula i esperar el professor o la professora. En cas d’absència d’aquest o aquesta, el professorat de guàrdia informarà l’alumnat i se’n farà càrrec.


 

Vagues d’alumnat

En el cas de convocatòria de vaga cal tenir present:

1. La responsabilitat i la decisió últimes que l’alumne/a menor d’edat la faci o no, és sempre dels pares.

2. La pèrdua de dies lectius perjudica sobretot l’alumnat.

3. Una convocatòria de vaga no implica necessàriament l’obligació d’haver-la de fer; la vaga s’ha d’exercir amb responsabilitat tot valorant la força i el pes de les raons que l’originen.

4. L’institut té una normativa que regula la “inassistència col·lectiva a classe (o sigui, les vagues de l’alumnat) i que és d’obligat compliment per part de tothom, basada en el decret 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya”. En concret, l’article 32, ”Decisions sobre l’assistència a classe”, diu el següent:

32.1 El Consell Escolar pot determinar que a partir del 3r curs de l’Educació Secundària Obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat, en relació amb la seva assistència a classe, no tinguin la consideració de falta ni siguin objecte de sanció quan la decisió sigui resultat de l’exercici del dret de reunió, hagi estat prèviament comunicada pel consell de Delegats i Delegades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels seus pares.

32.2 En els ensenyaments post-obligatoris, els reglaments de règim interior han de regular les condicions en què no s’han de considerar falta ni ser objecte de sanció les decisions col·lectives de l’alumnat sobre la seva assistència a classe, quan siguin resultat de l’exercici del dret de reunió i el consell de delegats i delegades ho hagi comunicat prèviament a la direcció del centre.

32.3 Els centres han de garantir el dret de l’alumnat que no desitgi secundar les decisions sobre l’assistència a classe a romandre al centre degudament atès.

 

També el decret 102/2010 d’autonomia de centres prescriu en l’article 24.2:

2. Les normes d’organització i funcionament del centre, a més del que preveu l’apartat e) de l’article 19.1, han de preveure mesures correctores referides a les faltes injustificades d’assistència a classe i de puntualitat. Així mateix, poden determinar que, a partir del tercer curs de l’Educació Secundària Obligatòria, les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i prèviament comunicades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels pares, mares o tutors, no tinguin la consideració de falta.

En virtut del que disposen els articles esmentats, el centre ha establert una normativa per resoldre aquests supòsits d’inassistència col·lectiva a classe dels alumnes o de vaga.

 

a) Sol·licitud de vaga.

Per tal que la petició formal de “vaga” d’alumnes pugui ser presa en consideració per part de la direcció, aquesta s’ha de presentar per escrit i signada per la majoria de delegats dels grups (o subdelegats en cas d’absència del delegat) de Batxillerat o del segon cicle d’ESO.

És a dir, una petició de vaga signada, per exemple, únicament pels delegats de les classes de Batxillerat implicarà només als alumnes de Batxillerat i deixarà fora de la convocatòria als alumnes de les altres etapes educatives. En aquesta petició s’adjuntarà manifest o escrit de convocatòria de la vaga, relació d’entitats i/o sindicats convocants i altra informació que els delegats considerin rellevant. La direcció podrà requerir més informació abans d’emetre la corresponent autorització o denegació.

L’escrit de sol·licitud haurà de presentar-se al registre del centre com a mínim vuit dies lectius abans del dia de vaga. Aquest termini de vuit dies lectius d’antelació és el mínim imprescindible per garantir una adequada seqüenciació dels tràmits i passos a seguir: assemblees de classe, tramesa i recollida d’autoritzacions familiars, etc.

A més, els delegats lliuraran per escrit a la direcció el resultat de les votacions sobre la convocatòria de vaga que ha sortit de les assemblees convocades en cada grup, preferiblement en hora de tutoria o en hora de pati. Aquestes votacions han de ser secretes i aixecant acta. En cas que el sí a la vaga sigui majoritari, la vaga quedarà convocada. En cas contrari, la vaga es desconvoca.

 

b) Autorització de vaga.

La direcció podrà autoritzar o denegar la petició, atenent als següents motius :

- Acumulació de jornades de vaga en dates pròximes.

- La representativitat real de les entitats i sindicats convocants.

- L’impacte de la jornada de vaga en el calendario escolar.

- Altres circumstàncies conjunturals

La direcció informarà raonadament de l’autorització o denegació de la petició als sol·licitants en reunió convocada a tal efecte. La denegació de l’autorització comportarà, a tots els efectes, que es manté el calendari lectiu del centre amb normalitat.

Queden exclosos d’aquesta autorització els grups de 1r i 2n d’ESO, que en cap cas poden  presentar la petició ni fer vaga.

 

Informació a les famílies de la inassistència a classe per motiu de vaga

Abans de la jornada de vaga, la direcció lliurarà als tutors el full d’autorització perquè els alumnes menors d’edat el retornin degudament signat pels pares. Els alumnes que no presentin aquest full abans de la jornada de vaga incorreran, si fan vaga, en falta per absència injustificada, amb les conseqüències establertes en el Reglament de Règim Intern.

L’alumnat de Batxillerat podrà exercir aquest dret amb justificació posterior de pares o tutors legals.