Consell Escolar

El Consell Escolar

És l’òrgan de participació dels diversos sectors de la comunitat escolar en el govern del centre i l’òrgan de programació, seguiment i avaluació general de les seves activitats. El presideix el director del centre.

Corresponen al Consell Escolar les funcions següents :

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 12. Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

 

Composició del Consell Escolar:

El Consell Escolar està compost per:

a)  El Director de l’institut que n’és el president

b)  El cap d’Estudis

c)  Un representant de l’Ajuntament

d)  4 membres del professorat elegits pel Claustre

e)  2 alumnes

f)    3 pares, 2 elegits en representació de les famílies i 1, en representació de l’Associació de Pares i Mares de l’alumnat (AMPA

g)  Una representant del personal d’administració i serveis del centre

h)  El secretari de l’institut, que actua de secretari del Consell, amb veu i sense vot

 

Renovació de membres

Les persones del Consell Escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Les eleccions per a la constitució o renovació de membres del consell escolar, les convoca el director o directora del centre públic, amb quinze dies d’antelació, dintre del període que fixa el Departament d’Ensenyament.

Si es produeix una vacant en el Consell Escolar, aquesta ha de ser ocupada pel procediment que segueix:

 • sector del professorat: la vacant serà ocupada per la següent candidatura més votada en les darreres eleccions, sempre que mantingui els requisits que la van fer ser elegible com a representant. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant roman sense cobrir fins a la propera convocatòria del Claustre on es designarà i votarà el nou candidat. (Decret de convocatòria d’eleccions al Consell Escolar 2000-2001 DOGC 3.13), (D102/2010. art.28.3). La nova persona membre s’ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona representant que ha causat la vacant.La compensació horària per al professorat que sigui membre electe del consell escolar  serà de 2 hores complementàries no lectives, una de guàrdia i una altra dedicada a  tasques de preparació i assessorament.
 • sector de mares i pares i de l’alumnat: la vacant serà ocupada pel següent candidat més votat en les darreres eleccions.
 • sector del personal d’administració i serveis: la vacant serà ocupada mitjançant nova elecció.

La condició de membre del Consell Escolar es perd quan es deixa el càrrec que comporta ser-ne membre, quan es deixa de complir algun dels requisits per ser elegible o quan l’òrgan que l’ha designat en revoca la designació.

Reunions

El Consell Escolar es reuneix una vegada al trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres.

Comissions específiques

Al si del Consell Escolar es poden constituir comissions de treballs específiques (Convivència, Disciplina, etc). Hi ha d’haver preceptivament una comissió econòmica, integrada, com a mínim, pel director o directora, que la presideix, el secretari o secretària, un professor o professora, un o una representant dels pares i mares i un o una representant dels i de les alumnes. La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica del centre i formula, d’ofici o a requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria.