Claustre

El Claustre de professorat

El Claustre de professorat és l’òrgan propi de participació d’aquest en la gestió i la planificació educatives de l’institut. Està integrat per la totalitat del professorat que hi presta serveis i el presideix el director.

Funcions

Són funcions del Claustre de professorat entre d’altres:

a)  participar en l’elaboració del Projecte Educatiu del Centre.

b)  informar i aportar propostes al Consell Escolar del centre i a l’equip directiu sobre l’organització i la programació general del centre.

c)  establir criteris per a l’elaboració del projecte curricular del centre, aprovar-lo, avaluar-ne l’aplicació i decidir-ne possibles modificacions.

d)  elegir els seus representants al Consell Escolar.

e)  promoure iniciatives en l’àmbit de l’experimentació i la investigació pedagògica.

f)    analitzar i valorar els resultats de l’avaluació de l’alumnat i del centre en general

g)  aportar al Consell Escolar del centre criteris i propostes per a l’elaboració del Reglament de règim interior.

h)  aportar a l’equip directiu criteris pedagògics sobre la distribució horària del pla d’estudis del centre i sobre la utilització de l’espai escolar comú i de l’equipament didàctic en general.

i)    conèixer les candidatures a la direcció i els programes presentats pels candidats o per les candidates.

j)    aprovar a proposta del cap d’Estudis el Pla d’Acció Tutorial (PAT)

Funcionament del Claustre de professorat.

El Claustre es reuneix preceptivament una vegada cada dos mesos amb caràcter ordinari i sempre que el convoqui el director o ho sol·liciti un terç, almenys, dels seus membres. És preceptiu que el Claustre es reuneixi al començament i al final de cada curs escolar.

L’assistència al Claustre és obligatòria per a tots els seus membres.

El secretari del centre estén acta de cada sessió del Claustre, la qual passa a formar part de la documentació general del centre.